Bezpečnostné upozornenia - Vladimír Fabo - ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Bezpečnostné upozornenia

Odporúčame Vám, aby ste montáž a uvedenie výrobkov do prevádzky zverili našej firme, ktorá je odborne i technicky na takúto činnosť spôsobilá a zároveň tak preberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené chybou materiálu alebo montážou. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete pre montáž elektrického podlahového kúrenia iným spôsobom, pripravili sme pre Vás niekoľko rád - bezpečnostných upozornení, ktoré odporúča dodržať každý výrobca elektrického podlahového kúrenia.

 • Pred montážou vykurovacej rohože si dôkladne preštudujte návod na montáž!

 • Elektrické zapojenie ohrevného systému môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.

 • Inštalácia sa musí vykonávať v súlade s národnými predpismi pre elektrický rozvod.

 • Zalievacie zmesi, lepidlá a tmely musia byť flexibilné. Záruka sa nevzťahuje na  poškodenia káblov alebo rohoží v dôsledku použitia nesprávnej zalievacej zmesi ( napr. roztrhnutie kábla )

 • Vykurovacia rohož sa inštaluje v podlahe a musí byť úplne pokrytá podlahovou krytinou (napr. dlažba) v podlahovej zmesi (flexibilný lepiaci tmel, tepelne odolný samonivelačný tmel).

 • Pri upravovaní tvaru kábla alebo rohože, nesmie byť poškodený, nadmerne mechanicky zaťažovaný alebo skrátený vykurovací kábel alebo rohož, pozor na pád ostrých predmetov na vykurovací kábel počas montáže.

 • Vykurovací kábel sa nesmie prichytávať klincami alebo skrutkami, prípadne inými ostrými predmetmi. Pre uchytenie kábla použite originálny fixačný materiál predpísaný výrobcom.

 • Pri inštalácii sa nesmú vykurovacie káble vzájomne dotýkať a priemer ohybu vykurovacieho kábla nesmie byť menší ako 5 cm.

 • Pri inštalácii nesmie byť teplota okolia nižšia ako 10 °C.

 • Vykurovacia rohož alebo kábel  nesmie byť vystavený teplote vyššej ako 70 °C.

 • Pri inštalácii na plochu väčšiu ako 20 m2 , prípadne ak je uhlopriečka dlhšia ako 7m, je nutné rešpektovať dilatáciu podlahových materiálov. Vykurovacia rohož nesmie byť položená cez dilatačné špáry, prípadne musí byť uložená v ochrannej trubke.

 • Cez vykurovaciu rohož sa nesmú križovať iné elektrické vodiče.

 • Po ukončení inštalácie je nutné merať hodnoty vykurovacieho kábla podľa pokynov v návode na montáž. Po zaliatí vykurovacieho kábla poterom alebo lepidlom je potrebné tieto merania zopakovať. Namerané údaje zapíšte do montážneho návodu a uschovajte.

 • V miestach, kde je nainštalovaný vykurovací kábel, nie je možné vŕtať diery do podlahy, ani inak mechanicky uchytávať predmety.

 • Tepelné vyžarovanie ohrievanej podlahy nesmie byť obmedzené! V miestach, kde je nainštalovaná vykurovacia rohož, nie je možné umiestňovať rozmerné predmety postavené celou plochou na podlahe, vzhľadom k možnému poškodeniu vykurovacieho kábla.

 • Pri výbere typu podlahovej krytiny sa poraďte s predajcom podlahových materiálov, aby sa zabránilo použitiu nevhodnej podlahovej krytiny. V prípade laminátovej podlahy použite kročajovú podložku pre vyhrievané podlahy.

 • Po ukončení pokládky podlahovej krytiny vykurovaciu rohož neuvádzajte do činnosti minimálne 72 hod.

 • Po zaliatí vykurovacieho kábla betónovým poterom je dovolené uviesť vykurovací kábel do činnosti najskúr po 28-ich dňoch od zaliatia poterom!

 • Vykurovací systém, ktorý sa inštaluje v prostrediach so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom (kúpeľne, vlhké a mokré prostredie) sa musí pripojiť cez prúdový chránič, ktorý má menovitý zvyškový prúd neprevyšujúci 30 mA.

 • Akékoľvek opravy zverte len pracovníkovi autorizovaného servisu!

 • Výrobca nezodpovedá za mechanické poškodenie výrobku, ktoré vzniklo po predaji výrobku (nadmerné mechanické zaťaženie, živelné pohromy atď.), ani za vady spôsobené neodbornou montážou a nesprávnym elektrickým zapojením.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky